Trešā lūgšana 

Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.

Kas tas ir?

Dieva labais un žēlīgais prāts notiek gan bez mūsu lūgšanas, bet mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai tas notiek arī pie mums. Kā tas notiek? Kad Dievs visu ļaunu padomu un prātu lauž un nedod vaļas tiem, kas mums Dieva vārdu neļauj turēt svētu, nedz viņa valstībai nākt, -velnam, pasaulei un mūsu miesas prātam; bet kad Dievs mūs stiprina un uztur nešaubīgus savos vārdos un ticībā līdz pat mūsu galam. Tas ir Viņa žēlīgais un labais prāts.

275. Kas ir Dieva labais un žēlīgais prāts?

Dieva labais un žēlīgais prāts ir tas, ka mēs pastāvam ticībā, staigājam pacietīgi Viņa nolikto ceļu un visbeidzot arī nokļūstam mūžīgajā svētlaimībā.

1.Tim. 2,4;…kas(Dievs) grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.

Ps. 86,11: Māci man, Kungs, Tavu ceļu, lai es staigāju Tavā patiesībā; noskaņo manu sirdi visnotaļ tā, lai es Tavu Vārdu bītos!

Ap.d. 14,22: …un pamācīdami … ka caur daudz bēdām mums jāieiet Dieva valstībā.

Jņ. 6,40: Jo tāda ir Mana Tēva griba, lai ikvienam, kas skata Dēlu un Viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība un Es viņu celtu augšā pastarā dienā.”

276. Ko mēs lūdzam trešajā lūgšanā?

Sātana, pasaules un mūsu pašu miesīgās, ļaunās vēlmes pretojas Dieva labajai, žēlīgai gribai. Tāpēc mēs lūdzam trešajā lūgšanā, lai Dievs lauztu mūsu ļauno gribu vai grieztu to mums par labu, kā arī stiprinātu mūs izturēt un paciest visu tā, lai mēs pastāvētu ticībā līdz galam.

1.Pēt. 5,8-9:Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi! Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē.

1.Jņ. 2,15-17: Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav Tēva mīlestības; jo viss, kas ir pasaulē – miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība – tas nav no Tēva, bet ir no pasaules. Pasaule iznīkst un viņas kārība, bet, kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi.

2.Tes. 3,3: Tas Kungs ir uzticams. Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna

1.Moz. 50,20: Jūs gan bijāt iecerējuši man ļaunu darīt, bet Dievs to ir par labu vērsis, gribēdams, kā šodien redzams, daudz ļaužu saglabāt dzīvus.

Powered by WordPress