Bērnu kristība 

301. Kādēļ arī mazi bērni jākrista?

Mazi bērni jākrista, jo:

1. Arī uz viņiem attiecas jēdziens: “visas tautas”.

Mt. 28,19: Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās ticībā kristīdami Tēva , Dēla un Svētā Gara vārdā.

2. Arī viņi ir garīgi miruši, un tiem ir jāpiedzimst no jauna ticībā Jēzum Kristum, lai varētu izglābties.

Jņ. 3,3 .5: Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības.”

… Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!

3. Žēlastības derība un apsolījumi par debesu valstību pieder bērniem. Tādēļ viņiem pieder arī derības un apsolījuma zīmogs jeb kristība.

1.Moz.17,7: Un Es uzcelšu Savu derību starp Sevi un starp tevi un taviem pēcnācējiem pēc tevis, uz cilšu ciltīm par mūžīgu derību un būšu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis.

Ap.d.2,38-39: Bet Pēteris tiem atbildēja: “Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu. Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās.”

Mk. 10,14: Bet Jēzus, to redzēdams, apskaitās un tiem sacīja: “Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība.

4. Svētais Gars modina ticību arī mazajos bērnos.

Mk. 10,13-16: Un tie atnesa bērniņus pie Jēzus, lai Viņš tos aizskartu. Bet mācekļi tos aprāja. Bet Jēzus, to redzēdams, apskaitās un tiem sacīja: “Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi Es jums saku: kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā.” Un Viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja.

Mt. 18,6: Bet, kas apgrēcina vienu no šiem vismazākiem, kas tic uz Mani, tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni pie kakla un to noslīcinātu jūras dziļumā.

Mt. 21,16: un sacīja Viņam: “Vai Tu nedzirdi, ko šie saka?” Bet Jēzus saka tiem: “Dzirdu gan. Vai jūs nekad neesat lasījuši: no bērniņu un zīdaiņu mutes Tu Sev slavu sagādājis?”

5. Kristība apgraizīšanas vietā.

Kol. 2,11-12: Viņā jūs arī esat apgraizīti, ne cilvēku rokām, bet Kristū apgraizīti, un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas, kristībā līdz ar Viņu aprakti un Viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas Viņu uzmodinājis no miroņiem.

6. Svētais Gars kristībā rada ticību un liek atdzimt.

Kol. 2,12: Kristībā līdz ar Viņu aprakti un Viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas Viņu uzmodinājis no miroņiem.

7. Kristība pieder visai Kristus Baznīcai, kuras locekļi ir arī ticīgie bērni.

Ef. 5,25-26: Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu,

8. Dievs nav mums devis nekādu citu līdzekli kā kristību, ar kuras starpniecību mazajos bērnos varam modināt ticību, kas dod pestīšanu.

Mt. 18,10-11:Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenicināt, jo Es jums saku: viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz Mana Debesu Tēva vaigu. Jo Cilvēka Dēls ir atnācis atpestīt pazudušo.

9. Apustuļi kristīja veselas ģimenes.

Uzdevums: Lasi ap.d.10 un 11: Kornēlija; 16,13-15: Lidijas; 16,25-34: Filipa cietuma sarga; 18,8: Krispa un 1.kor. 1,6: Stefanas ģimenes kristīšana.

Baznīcas tēvs Origens (182-254): „Baznīca pārņēma no apustuļiem paražu kristīt arī mazus bērnu.”

Luters: „Ar kristību Kristus svētī bērnus, dāvinot tiem ticību un debesu valstību.”(Baznīcas postulāts.)

302. Kāds ir kūmu uzdevums?

Kūmas apliecina , ka bērns ir pareizi kristīts. Viņi aizlūdz par bērnu, atbalsta viņa kristīgo audzināšanu un ja nepieciešams, arī atbild par to.

Powered by WordPress