Kas ir sakraments? 

Iepriekšējās trīs nodaļas ietvēra sevī kristīgās mācības pamatjautājumus. Nākošās trīs nodaļas sīkāk pieskaras dažiem mācību punktiem pie trešā ticības locekļa. Tajās tiek runāts par sakramentiem un grēksūdzi.

293. Kas ir sakraments?

Sakraments ir Kristus iestādīta svēta kalpošana, caur kuru Dievs ar Savu Vārdu un ar to saistītām ārējām darbībām pārliecina mūs par Kristus nopelnīto žēlastību un par to, ka varam to iegūt ar ticību.

2.Moz. 20,24: Ikvienā vietā, kurā Es likšu pieminēt savu vārdu tur Es Nākšu pie tevis un tevi svētīšu.

Augustīns: Kad vārds savienojas ar ārēju darbību, rodas sakraments.

294. Kādus sakramentus Kristus ir iestādījis?

Kristus iestādīja Svētās Kristības un Svētā Vakarēdiena sakramentus. Grēksūdzi mēs parasti nesaucam par sakramentu, lai gan Dievs arī tajā dod Savu žēlastību, neizpildot nekādas ārējas darbības. Evaņģēlija vārdu un sakramentu mēs saucam par žēlastības rīkiem.

Arī Vecās Derības laikā bija savi sakramenti: apgraizīšana un Lieldienu jērs.

Uzdevums : Lasi Apliecības grāmatās, kā tās definē sakramentu( Lielais Katehisms, Kristība, 1 un Augsburgas apliecības aizstāvēšana, 13).

Powered by WordPress