Par Svētās kristības būtību 

Kas ir Kristība?

Kristība nav tikai ūdens vien, bet tāds ūdens, kas ir Dieva pavēlē pamatots un ar Dieva vārdiem savienots. Kuri ir šie Dieva Vārdi? Tie, kurus saka mūsu Kungs Jēzus Kristus Mateja evaņģēlija nobeigumā: Tāpēc eita pa visu pasauli un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva ,Dēla un Svētā Gara vārdā. (Mt. 28,19)

295. Kāds nolūks kristībā ir ūdenim?

Kristībā ūdenim nav tā parastā lietošanas nozīme, jo pie ūdens tiek pievienots Dieva vārds. Luters: Ķristība ir īsts dievūdens, bet ne tādēļ, ka kristības ūdens būtu labāks par kādu citu ūdeni, bet gan tādēļ, ka pie tā pievienojas Dieva vārds un pavēle.”

296. Kas ir iestādījis Svēto kristību?

Mūsu Pestītājs Kungs Jēzus Kristus pats iestādīja Svēto kristību, tādejādi dodot saviem mācekļiem misijas pavēli.

Mt. 28,18-20: Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.

Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.”

297. Kas veic kristību?

Kristību, pēc norādītā veida, veic draudzes mācītājs, bet galējas nepieciešamības gadījumā katram kristietim uz to ir tiesības un pienākums. (galēja nepieciešamība ir ja kristāmā veselības stāvokļa dēļ nevar gaidīt mācītāja ierašanos.)

1.Kor. 4,1: Tā , lai ikviens uz mums (Dieva vārda sludinātājiem) skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem

298. Kādā veidā kristība izdarāma?

Mūsu Kungs Kristus nav noteicis, kādā veidā kristība izdarāma. Kristieši paši var brīvi izlemt, vai kristību veiks aplejot, pagremdējot vai apslacinot – galvenais, ka tiek lietots ūdens un kristība izdarīta trīsvienīgā Dieva vārdā. Vārds „Kristīt”(grieķiski baptizen) Bībelē tiek attiecināts gan uz mazgāšanu, gan apliešanu, apslacināšanu un pagremdēšanu, tātad tiek runāts par dažādiem ūdens pielietošanas veidiem.

Uzdevums: Lasi Mk. 7,4; Ap.d. 22,16; Mt.3,11; Ef.5,26 un Ebr. 9,10.

299. Ko nozīmē kristība Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā?

Kad saskaņā ar Pestītāja pavēli kristība tiek izdarīta Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tad tas nozīmē, ka pats Trīsvienīgais Dievs krista un pieņem jaunkristīto visā savā žēlastībā.

2. Moz. 20,24: Ikvienā vietā , kurā Es likšu pieminēt savu vārdu, tur es nākšu pie tevis un tevi svētīšu.

Luters: „Dieva vārdā veiktu kristību neskati kā cilvēka, bet gan paša Dieva izdarītu. Lai gan kristība tiek veikta ar cilvēka rokām, tas patiesībā ir paša Dieva darbs.”

300. Kas ir jākrista?

Pēc mūsu Kunga Jēzus Kristus pavēles ir jākrista visas tautas, tātad visi dzīvi esošie cilvēki, kā bērni, tā arī pieaugušie, sekojošā kartībā:

1. Ja tiek kristīti tādi, kurus jau var mācīt, tad vispirms tiem jāmāca kristīgās mācības galvenie pamati. Pēc tam viņi tiek kristīti, un tad tie arī apliecina savu ticību Kristum.

Uzdevums: Lasi Ap.d. 8,26-39: Filips kristīja etiopiešu galma kungu.

2. Mazos bērnus, kuri piedzimst kristīgiem draudzes locekļiem, vispirms ir jākrista un tad jāmāca. Tāpat ir jakrista tie bērni, kurus draudze pieņem ar viņu aizbildņu atļauju apmācīšanai un audzināšanai kristīgā garā.

Powered by WordPress