Par Svētās kristības spēku 

Kā ūdens var darīt tādas lielas lietas?

Ūdens to gan nedara, bet Dieva vārdi, kas pie ūdens klāt, un ticība, kas saistās ar tādiem Dieva vārdiem ūdenī. Jo bez Dieva vārdiem ūdens ir tikai ūdens vien un nav nekāda kristība, bet ar dieva vārdiem tas ir kristība, proti: žēlastības pilns dzīvības ūdens un mazgāšana atdzimšanai Svētajā Garā, kā apustulis Pāvils saka: Viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlastības, ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanai Svētajā garā, ko Viņš bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju, lai Viņa žēlastībā taisnoti, mēs kļutu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Šis vārds ir patiess. (Tit.3.5-8)

309. Kas dod kristībai glābjošo spēku?

Ūdens pats par sevi nevar mūs glābt, bet gan Dieva Vārdi, kas kristībā pie ūdens klāt, dod tam glābjošo spēku. Tas kurš ticībā paļaujas uz Dieva Vārdu, iemanto sev šo žēlastības dāvanu kristībā.

Ef.5,25 -28: … Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu.

310. Vai kristība atdzemdina?

Kristība atdzemdina, jo Bībele jau to nosauc par mazgāšanu atdzimšanai. Kristība ir līdzeklis, ar kura starpniecību mēs no jauna atdzimstam Svētajā Garā.

Tit. 3,5: Viņš mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc Savas žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā Garā,

Jņ. 3,5: Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!

Piezīme: Tie, kuri sludināšanas rezultātā ir jau atdzimuši caur Vārdu, tomēr vēl arī ir jākrista. Arī viņos kristība veic atdzimšanu caur Dieva Vārdu. Kristības spēks un iespaids nemainās, lai gan iepriekš tiek sludināts un dzirdēts Evaņģēlijs. Kristība un evaņģēlija Vārds neatceļ viens otru, bet gan stiprina abu iedarbību. Apustuļu laikā bija tāds stāvoklis, ka vispirms tika sludināts evaņģēlijs un tam sekoja kristīšana. Tiem, kuri tajos apstākļos tika kristīti,apustulis Pāvils teica, ka kristība veicinājusi atdzimšanu (Tit.3,5) Bet tie, kuri pēc kristībām neticībā bija garīgi miruši, tāpat kā pazudušais dēls, grēku nožēlošanā var atkal atgriezties atpakaļ pie Tēva. Tas iespējams uz kristībā slēgtās derības pamata (Lk. 15,11-32) Luters: „Grēku nožēlošana ir tikai atgriešanās atpakaļ pie kristības, turpinot agrāk iesākto, bet vēlāk atmesto.”

311. Ko nozīmē atjaunošanās Svētajā Garā?

Tas nozīmē sekojošo: Kad kristībā atdzimstam ticībā, tad mums tiek dāvināta arī jauna garīgā dzīve. Svētais Gars ienāk mūsu sirdīs, apskaidro ar savu Vārdu mūsu prātu un dvēseli, vada mūsu gribu uz visu labu, kā arī dod spēku dzīvot kā Dieva bērniem, pretojoties iekārēm un pārveidojoties pēc Dieva tēla un līdzības.

Pēdējā , augšāmcelšanās dienā, Kristus draudze parādīsies apskaidrota. Tad būsim atbrīvoti no mūsu vecā cilvēka, būsim pilnīgi šķīsti un svēti.

Tit.3,5: Viņš mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc Savas žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā Garā,

Rom. 8,14: Jo visi, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni.

2.Kor. 5,17: Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.

Ef. 5,25-27: …Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu, Sev Savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez traipa , bezkrunkas vai cita tamlīdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas.

Powered by WordPress