Atslēgu vara 

Atslēgu vara ir sevišķa Baznīcas vara, ko Kristus ir devis savai Baznīcai virs zemes nožēlojošo grēcinieku grēku piedošanai un nenožēlojošo grēku paturēšanai tik ilgi, kamēr viņi tos nožēlo.

Kur tas ir rakstīts?

Tā raksta evaņģēlists apustulis Jānis: „Kungs Jēzus dvesa uz saviem mācekļiem un sacīja viņiem: ”Ņemiet Svēto garu! Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks.” (Jņ. 20,22-23)

318. Kas ir atslēgu vara?

Atslēgu vara ir garīga vara, ko Kristus ir devis visai savai Baznīcai virs zemes, katrai atsevišķai kristīgai draudzei, arī vismazākajai, tā pienākas ar pilnām tiesībām. Atslēgu vara tiek lietota ar Dieva Vārdu.

Jņ. 20,22-23: Un, to sacījis, Viņš dvesa un sacīja viņiem: “Ņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks.”

Mt.16,19: Un Es tev došu Debesu valstības atslēgas; un, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs.”

Mt. 18,17-18: ”Patiesi Es jums saku: ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs; un, ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs. Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos.”

Mt. 18,20: ”Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.”

319.K0 atslēgu vara sevī ietver?

Atslēgu varā tiek ietverta visa garīgā vara, ko Kristus ir devis savai Baznīcai virs zemes. Uz šīs varas pamata Baznīcai ir tiesības: 1>Sludināt un mācīt Dieva Vārdu un izdalīt svētos sakramentus. 2.Aprūpēt dvēseles ar Dieva Vārdu (dvēseļu kopšana). 3. Atlaist grēkus tiem, kuri tos nožēlo, bet neatlaist, kuri tos nenožēlo. 4. Aicināt un iesvētīt prieterus, lai tie pildītu visu iepriekš minēto.

1.Pēt. 2,9: ”Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā.”

Mk. 16,15: ”Un Viņš tiem sacīja: “Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai.””

Mk.28,18-20: ”Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.””

1.Kor. 11,24: ”ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja: ņemiet, ēdiet. Tā ir Mana miesa, kas par jums top dota; to dariet Mani pieminēdami,”

Šo varu sauc par atslēgu varu, jo, grēkus atlaižot , debesis top atvērtas, bet savos grēkos saistītiem debesis top aizvērtas.

Powered by WordPress