Cik daudz un dažādas ir bikts? 

337. Cik daudz un dažādas ir bikts?

Biktis pavisam ir piecas: nepārtraukta bikts Dieva priekšā, mīlestības bikts tuvākā priekšā, personīgā bikts biktstēva priekšā, kopējā bikts dievkalpojumā un atklātā bikts, draudzes gana pienākumus pildot.

338. Ko mēs saprotam ar nepārtrauktu bikti Dieva priekšā?

Saprotam to, ka vienmēr atrodamies Dieva vaiga priekšā un atzīstam sevi par vainīgiem visos grēkos, arī tajos, kurus neapzināmies. Izlūdzamies savu grēku piedošanu un ticībā saņemam pretī piedošanu uz Dieva žēlastības apsolījumu pamata, it kā to būtu mums pasludinājis neviens cits kā Dievs. Arī citās biktīs cilvēks atrodas Dieva priekšā.

Ps. 32,5: Tad es atzinos Tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas. Es sacīju:”Es izsūdzēšu Tam Kungam savus pārkāpumus!” Un Tu piedevi man manu grēka vainu.

Ps.19,13: Kas gan apzinās savu nomaldīšanos? Šķīstī mani no manām neapzinātām kļūdām!

339. Kas ir mīlestības bikts tuvākā priekšā?

Mūsu tuvākā priekšā mums pienākas izsūdzēt tādus grēkus, ar kuriem esam noziegušies pret viņu, un lūgt piedošanu. Ja mēs nevēlamies tā darīt, tad patiesībā nenožēlojam savus grēkus arī Dieva priekšā.

Jēk. 5,16: Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Dauz spēj taisna cilvēka lūgšana , darbodamās savā spēkā.

Mt.5,23-25: Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīgsti papriekš ar savu brāli un tad nāc un upurē savu dāvanu. Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā, ka pretinieks tevi nenodod soģim un soģis tevi nenodod sulainim, un tevi neiemet cietumā.

Luters: „Pirmā bikts notiek Dieva priekšā.. Otrā bikts – tuvākā priekšā, un tā ir mīlestības bikts, turpretī pirmā no šīs – ticības bikts. Kā Jēkaba vēstulē ir rakstīts: ”Izsūdziet cits citam savus grēkus” (Jēk.5,16). Mīlestības biktī tam, kurš ir noziedzies pret savu tuvāko, nākas izsūdzēt savus grēkus tādā veidā , kā Jēzus Kristus sacījis (Mt. 5,23-25).”seit kristus izsaka prasību abām pusēm: tam, kurš ir apvainojis, pienākas lūgt piedošanu, un tam kurš ir apvainots, nākas piedot. Arī šī bikts vajadzīga un ir Dieva iecelta, tāpat kā iepriekšēja. Jo Dievs negrib būt žēlīgs un piedot kādam, ja tas nepiedod savam tuvākajam. Tātad arī ticība nevar būt patiesa, ja tā kā ticības augli nenes piedošanas lūgšanu un piedošanu otram. To nepildot, cilvēks nevar nonākt Dieva priekšā. Ja šī ticības augļa nav, tad tā nav patiesa ticība un arī pirmā bikts nav patiesa.”(Sprediķis par bikti un sakramentu, 1524.gads)

Powered by WordPress