Kādi grēki mazina ticību un aizraida Svēto Garu? 

323. Kādi grēki mazina ticību un aizraida Svēto Garu?

Smagi grēki mazina cilvēka sirdī ticību un aizraida Svēto garu. Tādi grēki ir, piemēram, dzeršana, slepkavība, zagšana, laulības pārkāpšana. Tos saucam par atklātiem grēkiem. Ja cilvēks mirst tādos grēkos , viņš iet pazušanā.

1.Kor.5,11.13:Bet es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan saucas par brāli, bet patiesībā ir netikls vai mantrausis, vai elku pielūdzējs, vai zaimotājs, vai dzērājs, vai laupītājs; ar tādu jums nebūs kopā pat ne ēst. .. Tos, kas ārā, Dievs sodīs. Izmetiet ārā ļauno no sava vidus!

Gal. 5,19-21:19 Bet zināmi ir miesas darbi: tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis: tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību.

Ec. 33,18: Kad taisnais nogriežas no savas mācības un dara ļaunu, tad tam jāmirst.

324. Vai atklātos grēkos kritis cilvēks var gūt grēku piedošanu?

Ja atklātos grēkos kritis cilvēks nožēlo, ka viņš ir darījis grēku un paļaujas Dieva žēlastībai Kristū Jēzū, tad viņš gūst savu grēku piedošanu un izglābjas.

Ec.34,16:Nomaldījušās (avis) Es uzmeklēšu, noklīdušās Es salasīšu un atgādāšu atpakaļ, ievainotās pārsiešu un slimās dziedināšu, taukās un stiprās Es pasargāšu; Es tās ganīšu, kā man tas liksies pareizi

1.Jņ. 1,9:Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.

325 Vai no draudzes izslēgts loceklis var tikt uzņemts atpakaļ draudzē?

Ja no draudzes izslēgtais loceklis atzīst savus grēkus un tos nožēlo, apsolās laboties, draudze pasludina viņam caur mācītāju Dieva piedošanu un pieņem viņu atpakaļ kā brāli vai māsu. Līdz ar to draudze viņam piedod arī no savas puses. Baznīcas pārmācības nenozīmē laicīgās dzīves sodu, bet tā ir pamācība, kuras mērķis ir glābt grēcinieka dvēseli.

Sal.pam. 27,6:Drauga sitieni nāk no labas sirds, bet pārmērīgi bagātīgi ir nīdētāja skūpsti.

1.Kor.2,6-8:Tādam ir vairākuma rājiens pietiekošs. Tagad ir labāk, ka jūs viņam piedodat un to iepriecināt, lai to nenomāc pārāk lielas skumjas. Tāpēc es jūs lūdzu, parādiet viņam mīlestību.

Powered by WordPress