Kurus draudzei ir tiesības aicināt sludināšanas amatā? 

330.Kurus draudzei ir tiesības aicināt sludināšanas amatā.

Draudzei ir tiesības aicināt par saviem mācītājiem tādus spējīgus vīrus, kuri šim amatam piemēroti.

1.Tim. 3,2-4:Bīskapam pienākas būt nepeļamam vienas sievas vīram, sātīgam, prātīgam, godīgam, viesmīlīgam, izveicīgam mācīšanā; ne dzērājam, ne kauslim, bet lēnīgam, ne ķildīgam, ne mantkārīgam; tādam, kas labi valda savu namu, kas bērnus tur paklausībā un pilnā godbijībā;

1.Tim.2,12:Taču mācīt es sievai nepieļauju, nedz valdīt pār vīru, bet viņai jāturas klusībā.

Ap.d. 1,21-22:Tāpēc vienam no tiem vīriem, kas ar mums kopā gājuši visu to laiku, kad Kungs Jēzus pie mums nācis un gājis, sākot ar Jāņa kristību līdz tai dienai, kad Viņš no mums tika uzņemts debesīs, vienam no tiem līdz ar mums jākļūst par Viņa augšāmcelšanās liecinieku.”

Luters: „Ir taisnība, ka par sludināšanas amatu runājot, Svētais Gars izslēdzis sievietes, bērnus, kā arī tādus vīrus, kuriem nav attiecīgā talanta(izņēmums ir īpaši apstākļi), bet viņš izvēlas šim amatam spējīgus vīrus. To mēs varam lasīt Pāvila vēstulēs, ka ganam jābūt spējīgam mācīt, dievbijīgam un vienas sievas vīram (1,Tim. 3,2) un ka sievietei neklājas mācīt draudzē( 1.Kor.14,34). Īsi sakot, ganam ir jābūt spējīgam , izvēlētam vīram.”(Par baznīcu sapulcēm un baznīcām.1539.g.)

331.Vai draudze var būt saistīta ar citādas ticības ganiem?

Pie citu kristīgo baznīcu ganiem var griezties tikai ārkārtējos gadījumos, piemēram, svešumā vai nāves briesmās, kad savas baznīcas mācītājs nav pieejams, bet vispār ir jāuzticas savas draudzes mācītājam. Saistīties pie citādas ticības ganiem nav pareizi nedz atļauts.

332.Kas ir bīskapa amats?

Vārds „bīskaps” ir cēlies no Jaunās Derības grieķu vārda „episkopos”- pārraudzītājs. Jaunajā derībā bīskapa uzdevumi nav skaidri nodalīti no citiem garīgā amata pienākumiem, taču jau otrā gadsimta sākumā kristiešu rakstos bīskapa amats tiek saistīts ar baznīcas pārraudzību un vadību, ar rūpēm par tās vienotību un nepārtrauktību. Bīskapu uzdevums ir „saskaņā ar dievišķajām tiesībām” (Augsburgas apliecība,28) pretoties tam, kas ir pret Evaņģēliju, gādāt, lai evaņģēlijs tiek tīri sludināts un draudzēs pareizi uztverts, lai baznīcas kārtība un darbošanās būtu saskaņā ar Dieva Vārdu un sakramenti tiktu izdalīti atbilstoši baznīcas kārtībai un mācībai. Stāvot pretī nevienprātībai un šķelšanām, bīskapiem jākalpo Baznīcas vienībai. Bīskapi runā Baznīcas vārdā un pauž tās viedokli. Bīskapi ordinē mācītājus un bīskapus un ir mācītāji un gani savas diacēzes garīdzniekiem.

Powered by WordPress