Par sludināšanas amatu 

Kādu ticību tev iedveš šie vārdi?

Es ticu tam, ka Kristus aicinātie kalpotāji pēc šīs dievišķās pavēles (sk. Jņ. 20,22-23) izpilda savus pienākumus, it īpaši kad viņi neatgriezušos grēciniekus izslēdz no kristīgās draudzes, bet tiem, kas savus grēkus nožēlo un grib laboties, tos atlaiž, ka tas ir stiprs u patiess arī debesīs, it kā būtu rīkojies pats mūsu mīļais Kungs Kristus.

326. Kas ir sludināšanas amats?

Sludināšanas amata uzdevums ir apkalpot draudzē dvēseles, mācīt un sludināt Dieva Vārdu, dalīt sakramentus, kā arī lietot atslēgu varu, sasaistot grēciniekus, kas negrib atgriezties, ar viņu pašu grēkiem un atlaiž grēkus to nožēlotājiem.

Ebr.13,17:Paklausait saviem vadītājiem un esiet padevīgi, jo viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm kā tādi, kam būs jādod atbildība. Lai tie to varētu darīt ar prieku un nevis nopūzdamies, jo tas jums nav derīgi.

Tit. 1,9:Viņam jārūpējas par sludināšanu, kas atbilst mācībai, lai viņš būtu spējīgs paskubināt veselīgā mācībā un atspēkot tos, kas runā pretim.

2.Tim.4,2:Pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini ar visu pacietību un visos mācību veidos. 1.Kor.4,1:Tā lai ikviens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem.

Jņ. 20,22-23:Un, to sacījis, Viņš dvesa un sacīja viņiem: “Ņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks.”

Kristīgās Baznīcas un tās amatos esošo pienākums ir sniegt teoloģisku izglītību tiem, kuri to vēlas apgūt.

2.Tim. 2,2:un, ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus.

327. Kā nosauc sludināšanas amata pildītājus?

Bībele sludināšanas amata pildītājus sauc par draudzes ganiem, mācītājiem, bīskapiem, vecākiem (presbiteriem) un kalpotājiem.

Ef. 4,11:Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem,

1.Tim. 3,1:Tas ir patiess vārds: ja kas tiecas pēc bīskapa amata, tas iekāro teicamu darbu.

1.Tim. 5,17:Presbiteri, kas ir labi priekšnieki, lai būtu divkārša goda cienīgi, visvairāk tie, kas darbojas sludināšanā un mācībā.

Kol. 1,6-7: (Patiešības vārds )Kas aizgājis līdz jums; jo tas visā pasaulē nes augļus un pastāvīgi aug – arī pie jums – kopš tās dienas, kad jūs dzirdējāt un visā patiesībā izpratāt Dieva žēlastību. Epafra, mūsu mīļais darba biedrs, jums to ir pasludinājis: viņš, šis uzticīgais Kristus darbinieks, kas strādājis jūsu labā,

Luteriskās Baznīcas atklātā sludinātāja amata izpildītāja vārds parasti ir mācītājs.

Apliecības grāmatas sludināšanas amata izpildītāju sauc par kalpotāju, draudzes ganu, sludinātāju, mācītāju un presbiteri jeb vecāko.

328. Kā kļūt par sludinātāju?

Lai gan visiem kristiešiem, kam ir garīgais aicinājums (1.Pēt. 2,9), ir arī tiesības apliecināt Jēzu Kristu par Pestītāju, tomēr Dieva prāts nav, ka visi būtu mācītāji, jo Dievs pats aicina šim amatam. Sludināšanas amatu apgūts patiesi aicinātie.

Rom. 10,15:Un kā lai sludina, kad nav sūtīti? Ir rakstīts: cik tīkamas to kājas, kas pauž labo vēsti!

1.Kor.12,29Vai tad visi ir apustuļi? Vai visi ir pravieši? Vai visi ir mācītāji? Vai visi ir brīnumu darītāji?

Ebr.5,4: Un neviens sev pats neņem šo godu, bet Dieva aicināts, tāpat kā Ārons.

Jer: “Šos praviešus Es neesmu sūtījis, un tomēr viņiem lieta steidzīga; Es neesmu viņiem uzlicis nekādus pienākumus, un tomēr tie sludina!

Ap.d. 20,28:Tāpēc sargait paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats ar Savām asinīm ieguvis par īpašumu.

Ticības apliecības grāmatas:”Draudzē neviens nevar atklāti mācīt vai sludināt, vai izdalīt sakramentus kā vienīgi likumīgā kārtībā aicinātais” (rite vacatus [vīrietis!]; Augsburgas apliecība,14)

Luters:”Sludināšanas jeb kalpošanas amats ir jāatšķir no visu kristiešu kopējās priesterības.”(110.Psalms otrais skaidrojums, 1538.g.)

328. Kam ir tiešibas būt aicinātam?

Tiesības būt aicinātiem ie tiem, kuriem Dievs no sākuma ir devis atslēgu varu, t.i., Kristus ticīgajiem. SK>318. Un 319.jautājumu.

Ticības apliecības grāmatas: „Ir nepieciešams , ka draudzes saglabā savas tiesības aicināt, izvēlēties un amatā ievēlēt draudzes kalpotājus” (Šmalkaldes artikuli).

Powered by WordPress