M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-8 

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

1:11-12 Jo es jums apliecinu Brāļi: tas evaņģēlijs, kuru es jums  esmu pasludinājis , nav cilvēku izdomāts. Es to arī neesmu saņēmis kāda cilvēka, nedz kāds man to ir mācījis, bet Jēzus Kristus man to ir atklājis

Sacīdams, ka viņa Evaņģēlijs nav cilvēcīgs, Pāvils grib izteikt nevis to, ka Evaņģēlija izcelsme nav cilvēcīga – jo tas ir pats par sevi saprotams, un arī  viltus apustuļi bija apgalvojuši, ka viņu mācība nākusi ne no cilvēkiem, bet no Dieva -, bet Pāvila vārdi jāsaprot tā, ka viņš Evaņģēliju mācījies ne ar kāda cilvēka kalpošanas palīdzību ( kā mēs visi to mācāmies  – ar kāda cilvēka kalpošanas palīdzību vai citādā veidā, tomēr ar cilvēku starpniecību – daži ar klausīšanos, citi ar lasīšanu, rakstīšanu , gleznošanu utt.), bet tiešā veidā , ar Jēzus Kristus atklāsmi.

Pāvils savu Evaņģēliju bija saņēmis ceļā uz Damasku, kad Kristus viņam parādījās un viņu uzrunāja. Kungs kristus  gan runāja ar apustuli arī vēlāk Jeruzālemes templī (Ap.d.22:18), taču tieši ceļā uz Damasku Pāvils saņēma Evaņģēliju – kā šo notikumu atstāsta Lūka Ap.d. 9:3 un tālāk Kristus Pāvilam sacīja:”Celies un ej pilsētā , un tev pateiks, kas tev jādara”(Ap.d.9:6). Kristus apustulim nepavēl iet pilsētā , lai mācītos Evaņģēliju no Ananijas, bet gan – lai Ananija uzliktu Pāvilam rokas, kristītu viņu un uzticētu viņam Vārda sludināšanas  amatu un ieteiktu viņu baznīcai, nevis mācītu viņam Evaņģēliju, kuru – kā apustulis šeit ar lepnumu saka  – viņš jau ir saņēmis iepriekš, būdams vēl ceļā, ar Jēzus Kristus atklāsmi. Pats Ananija to apliecina , sacīdams (Ap.d. 9:6):”Brāli Saul, Kungs Jēzus, kas tev parādījies ceļā, pa kuru tu nāci, mani sūtījis, lai tu atkal kļūtu redzīgs un pilns Svētā Gara.”Tā nu Pāvils savu mācību nav saņēmis no Ananijas, bet to ir saņēmis jau tad,kad Kristus viņu aicināja, vēl ceļā esot; jau tad viņš tika apgaismots un mācīts, un vēlāk – sūtīts pie Ananijas, lai viņam arī ar cilvēku liecību tiktu apliecināts, ka Dievs viņu aicinājis sludināt Kristus Evaņģēliju.

Pāvils bija spiests stāstīt šo notikumu, lai parādītu, cik tukši ir viltus apustuļu apmelojumi, ar kādiem tie centās padarīt Pāvilu nīstamu galatiešu acīs, apgalvodami, ka Pāvils ir necilāks par citiem apustuļu mācekļiem.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress