PALMU SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMA video ieraksts 

Jana baznica 3 (3)

PALMU SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMA video ieraksts – 5.aprīļa rītā no plkst. 8:00

Mateja ev. 21:1-11 1 Kad tie tuvojās Jeruzālemei un nonāca Bētfagē pie Olīvkalna, Jēzus sūtīja divus mācekļus 2 un tiem sacīja: “Dodieties uz ciemu, kas jūsu priekšā. Tur jūs tūlīt atradīsiet ēzeļmāti piesietu un ēzelīti līdz ar viņu, atraisiet tos un vediet pie manis. 3 Ja kāds jums ko teiks, tad sakiet: Kungam to vajag, un viņš tūdaļ tos atdos.” 4 Bet tas notika, lai piepildītos, ko Kungs caur pravieti ir sacījis: 5 sakiet Ciānas meitai: redzi, tavs Ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa, uz jūga ēzeļmātes kumeļa. – 6 Mācekļi aizgāja un darīja, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. 7 Tie atveda ēzeļmāti un ēzelīti, uzklāja tiem savas drēbes, un Jēzus uzsēdās virsū. 8 Daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, bet citi cirta kokiem zarus un klāja tos uz ceļa. 9 Bet ļaužu pūlis, kas gāja viņam gan pa priekšu, gan nopakaļ, sauca: “Ozianna Dāvida dēlam, svētīts, kas nāk Kunga vārdā! Ozianna augstībā!” 10 Un, viņam ienākot Jeruzālemē, visa pilsēta sakustējās: “Kas viņš tāds?” 11 Bet ļaudis pūlī atbildēja: “Viņš ir pravietis Jēzus, tas – no Nācaretes Galilejā.”

Palmu svētdienā draudzes mācītāji kalpos no plkst. 12.00 – 16.00

Sekojiet informācijai un Dieva vārdu lasījumiem un sprediķiem draudzes mājas lapā www.janabaznica.lv un draudzes Youtube vietnē Rīgas Svētā Jāņa Baznīca.

Lūdzam atbalstīt ar ziedojumiem Dieva vārda sludināšanu un savas draudzes baznīcas uzturēšanu!

Rīgas Svētā Jāņa draudzes rekvizīti

Rīgas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ. nr. / PVN maksātāja Nr. LV 90000166676

Draudzes konts: SEB banka  LV08UNLA0002000701903

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress