Pārdomas Adventa laikā -1 

„IESĀKUMĀ BIJA VĀRDS”  – Jņ.1:1

Kādu iesākumu gan evaņģēlists domā, ja ne to, par kuru Mozus saka: „Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi”? Tas bija radīšanas pamats un iesākums. Cita iesākuma nav bijis, jo Dievam nav sākuma, bet Viņš ir mūžīgs. No tā izriet, ka arī Vārds ir mūžīgs, jo tas  nenāk no sākuma, bet tas bija  sākumā, kā saka Jānis. Tas nesākās, bet kad sākās visas lietas, tas jau bija un tas nesākās tad, kad visas lietas; tad tas jau bija.

Cik gan apdomīgi runā evaņģēlists, jo viņš nesaka „Iesākumā tika radīts Vārds” bet gan „tas bija”, nevis „tika radīts”. Tā izcelšanās atšķiras no radīšanas sākuma. Tālāk viņš saka: „Iesākumā”.  Ja viņš būtu radīts pirms pasaules, kā saka āriāņi, viņš nebūtu bijis iesākumā, bet pats būtu sākums. Bet Jānis noteikti un skaidri apgalvo: ”Iesākumā bija Vārds”, bet viņš  pats gan nebija sākums. No kurienes sv. Jānim šie vārdi? No 1.Mozus gr.1:3 „Dievs teica lai top gaisma”. No šī teksta acīmredzot nāk vārdi „Iesākumā bija Vārds”. Jo ja Dievs runāja, tad bija jābūt Vārdam. Un ja viņš to teica iesākumā pirms sāka radīšanu, tad tas jau bija iesākumā un tas nesākās tikai ar radīšanu.

Bet kāpēc viņš nesaka: Vārds bija pirms iesākuma? Šķiet, tas visu būtu padarījis skaidrāku; tā sv. Pāvils bieži saka: Pirms pasaule bija utt. Atbilde ir – tāpēc , ka būt iesākumā un būt pirms iesākuma ir viens un tas pats, un viens izriet no otra. Sv. Jānis, būdams evaņģēlists, vēlējās piekrist Mozus rakstiem, vēlējās tos atsegt un atklāt savu vārdu avotu, kas nebūtu iespējams, ja viņš sacītu: „Pirms iesākuma” Mozus nekur nesaka, kas bija pirms iesākuma, bet gan min Vārdu iesākumā, jo tā viņš var labāk raksturot radīšanu, kas notikusi caur Vārdu. Tā paša iemesla dēļ  sv. Jānis runā arī par Vārdu, kaut gan viņš tikpat labi būtu varējis saukt to par gaismu, dzīvību vai kaut ko citu, kā to dara vēlāk: jo Mozus runā par Vārdu. Tātad nesākt un būt iesākumā ir tas pats, kas būt pirms sākuma.

Bet ja Vārds bija iesākumā, tad tam bija jābūt pirms sākuma, kas ir pretruna , un tas būt tas pats, it kā nebūtu sākuma. Tāpēc tas ir meistariski: Iesākumā bija Vārds, – lai parādītu, ka tas nav sācies un tātad līdz ar to tam jābūt mūžīgam pirms sākuma.

M.LUTERS  “IESĀKUMĀ  BIJA VĀRDS” – sprediķis par Jņ.1-14

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress