Pārdomas Adventa laikā – 8 

„VIŅĀ BIJA DZĪVĪBA” – Jņ.1:3a

Tādēļ ir jāzina, ka Jānis šo evaņģēliju rakstījis – kā vēstures avoti to apstiprina – tāpēc, ka viņa laikā uzstājās ķeceris Cerintus * , un mācīja, ka Kristus nav bijis pirms savas mātes Marijas, un tādejādi padarījis Kristu par  parastu cilvēku jeb radību. Runādams pretī šim ķecerim, Jānis sāk savu evaņģēliju paceltā balsī un tā turpina līdz beigām, tā kā gandrīz katrā burtā viņš pasludina Kristu kā Dievu, ko nav darījis neviens cits no evaņģēlistiem…

Tātad visus savus vārdus Jānis vērš un virza pret Cerintus maldiem, sacīdams: „Kristus bija ne tikai pirms savas mātes, nē, Viņš bija Vārds iesākumā, par ko Mozus raksta pašā sākumā, un visas lietas ir Viņa radītas, un Viņš bija pie Dieva un Vārds bija Dievs, un tas iesākumā bija pie Dieva”;  tā Jānis satriec Cerintus kā ar pērkona bultām.

Tāpēc mēs evaņģēlista domu šajā pantā skaidri un gaiši uztveram sekojoši: tas kurš neatzīst un netic, ka Kristus ir patiess Dievs, ka Viņš bija Vārds no iesākuma pie Dieva un ka visas lietas ir radītas, – bet grib padarīt viņu tikai par laicīgu radību, kas nācis pēc savas mātes, kā māca Cerintus, tas ir mūžīgi pazudis un nevar iegūt mūžīgo dzīvību, jo bez šī Vārda un Dieva Dēla dzīvības nav; dzīvība ir vienīgi viņā. Cilvēks Kristus – atšķirts un bez Dieva – nespētu palīdzēt, kā Viņš pats par sevi saka Jņ. 6:55, 63 : „Miesa neder nenieka.” Un „Mana miesa ir patiess ēdiens un Manas asinis ir patiess dzēriens”

Kāpēc miesa neder ne nieka un tomēr miesa ir patiess ēdiens? Iemesls ir skaidrs: es neesmu tikai miesa un vienkārši cilvēks, es esmu Dieva Dēls. Mana miesa ir ēdiens nevis tāpēc, ka tā ir miesa, bet tāpēc, ka tā ir mana miesa. Tas ir tas pats, kas teikt: tas, kurš tic, ka Es, kas esmu cilvēks un kam ir miesa un asinis tāpat kā jebkuram cilvēkam, esmu Dieva Dēls un Dievs, tas rod Manī īsto barību un dzīvos. Bet tas, kurš tic, ka es esmu tikai cilvēks, negūst neko no manas miesas, jo viņam tā nav ne Mana, ne Dieva miesa.

M.Luters „Iesākumā bija vārds” –sprediķa fragments

*Cerintus (Kerints) – gnostiķis, darbojies Mazāzijā 1.gs.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress