Svētās Trīsvienības svētki, Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai 

Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja: „Mans Dēls Tu esi, Es šodien Tevi esmu dzemdinājis.”(Ps.2:7)

Šajos psalmu vārdos apliecināts, ka Dievs ir Dievs trijās atšķirīgās Personās. Pirmā ir Tēvs, kas saka Mesijam: Tu esi mans Dēls, šodien es Tevi esmu dzemdinājis. Dēls par savu Tēvu saka: Tas Kungs man teica. Trešais ir Svētais Gars, kas ar Dāvida muti izrunā šos un visus pārējos psalma vārdus, kā 2.Samuēla grāmatā lasāms, ka Tā Kunga Gars caur mani ir runājis, un Viņa vārds ir teikts ar manu muti (2.Sam. 23:2). Un tomēr tikai Mesija ir kļuvis Cilvēka Dēls un piedzimis kā Dāvida Dēls. Šie vārdi nav attiecināmi nedz uz vienu eņģeli, nedz kādu cilvēku, kā vēstulē ebrejiem rakstīts: Kuram eņģelim gan jebkad Viņš ir teicis: Mans Dēls Tu esi, šodien Es Tevi esmu dzemdinājis?”(Ebr. 1:5). Šīs trīs Personas nav nošķirtas cita no citas kā trīs brāļi vai māsas, bet paliek vienā vienotā, mūžīgā nedalītā un nedalāmā būtībā. To – es saku – cilvēka prāts nekad nav izdibinājis, nedz sasniedzis un sapratis; tas mums ir atklāts no Debesīm. Tādēļ arī tikai kristieši var runāt par to, kas ir pati dievišķā būtība, kā tā atklājas savā radībā, un ko Dievs ir nodomājis darīt, lai cilvēki iemantotu pestīšanu. Jo to visu dzird no Svētā Gara, kas Dieva vārdā mums to atklāj un pasludina. Tici tam, tad tapsi pestīts!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress