Apskaidrošanas kalnā 

Lk.9:28-36 Pēc kādām astoņām dienām, kad Jēzus bija šos vārdus sacījis, viņš ņēma sev līdzi Pēteri un Jāni, un Jēkabu un uzkāpa kalnā Dievu lūgt. 29 Un, viņam lūdzot, viņa vaigs mainījās un viņa drēbes tapa mirdzoši baltas. 30 Un, redzi, divi vīri ar viņu sarunājās – tie bija Mozus un Elija. 31 Tie, parādījušies godībā, runāja par viņa aiziešanu, kam bija jānotiek Jeruzālemē. 32 Pēteris un viņa biedri bija miega pārņemti, bet pamodušies tie ieraudzīja viņa godību un abus vīrus pie viņa stāvam. 33 Kad tie jau grasījās aiziet no viņa, Pēteris, nesaprazdams, ko viņš runā, teica Jēzum: “Mācītāj, te mums ir labi, taisīsim trīs teltis, vienu tev, vienu Mozum un vienu Elijam.” 34 Kamēr Pēteris to teica, uznāca padebesis un viņus apēnoja; un mācekļus pārņēma izbailes, kad tos apņēma mākonis. 35 Un no padebeša atskanēja balss: “Šis ir mans izredzētais Dēls, klausiet viņu!” 36 Kad šī balss atskanēja, Jēzus jau bija palicis viens. Un viņi klusēja un tanīs dienās nevienam neko nestāstīja par redzēto.

Video šeit: Apskaidrošanas kalnā

Interneta vietnē https://www.youtube.com/user/Nedzirdigodraudze/featured pieejami mācītāja Ingus Dauksta svētdienās 14:00 vadītie Rīgas Nedzirdīgo draudzes DIEVKALPOJUMI un BĪBELES STUNDAS ar tulkojumu zīmju valodā.


Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress