Dieva likumi un latviešu tikumi 

juris-zarins

Svētruna 2013.gada 14.jūlijā, 8.sv. pēc Vasarsvetkiem

Lasījumi:

5.Mozus grāmata (Deuteronomium) 30:9-14

Kungs, tavs Dievs, darīs, ka gana labi ir visi tavi darbi un tavas miesas augļi, un tavu lopu augļi, un tavas zemes augļi, Kungs atkal ar prieku darīs tev labu, kā viņš ar prieku darīja taviem tēviem, – 10 ja tu klausīsi Kungu, savu Dievu, un ievērosi visus viņa baušļus un viņa likumus, kas rakstīti šajā bauslības grāmatā, ja tu atgriezīsies pie Kunga, sava Dieva, no visas sirds un visas dvēseles.

11 Jo šī bauslība, ko es tev šodien pavēlu nav nepiepildāma un neiespējama, 12 ne jau debesīs tā ir, ka tu teiktu: kurš mūsu dēļ uzkāps debesīs un paņems to mums, ka es to dzirdētu un varētu ievērot!? – 13 un tā nav aiz jūras, ka tu teiktu: kurš mūsu dēļ šķērsos jūru un paņems to mums, ka es to dzirdētu un varētu ievērot!? – 14 tās vārdi tev ir jo tuvu – tavā mutē un tavā sirdī, tikai pildi tos.

Vēstule kolosiešiem 1:1-14

Pāvils, pēc Dieva gribas Jēzus Kristus apustulis, un Timotejs, mūsu brālis, 2 sūta sveicienu Kolosās dzīvojošiem Dieva ļaudīm un uzticamajiem brāļiem Kristū: žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva!

3 Mēs pateicamies Dievam, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvam, par jums un lūdzam bez mitas Dievu, 4 jo dzirdējām par jūsu ticību Kristū Jēzū un par jūsu mīlestību pret visiem svētajiem 5 tās cerības dēļ, kas jums noglabāta debesīs. Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši evaņģēlija patiesajā vārdā, 6 kas ir pie jums un nes augļus un pieaug spēkā visā pasaulē – tāpat kā tas pieaug jūsos kopš tās dienas, kad dzirdējāt un aptvērāt Dieva žēlastību patiesībā. 7   To visu jūs iemācījāties, pateicoties Epafram, mūsu mīļotajam darbabiedram, kas ir uzticams Kristus kalpotājs jūsu labā. 8 Viņš arī mums pastāstīja par mīlestību, ko Gars jums ir devis.

9 Tādēļ arī mēs kopš tās dienas, kad to dzirdējām, nemitējamies par jums lūgt Dievu, lai jūs tiktu piepildīti ar viņa gribas atziņu visā gudrībā un garīgā sapratnē, 10 lai, nesdami augļus un augdami Dieva atziņā, jūs dzīvotu Kunga cienīgi un vienmēr viņu iepriecinātu ikvienā krietnā darbā, 11 tādējādi tapdami spēcīgāki viņa godības spēkā, pieaugot izturībā un pacietībā. Mēs ar prieku 12 pateicamies Tēvam, kas mūs dara cienīgus saņemt savu daļu svēto mantojuma gaismā. 13 Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda sava mīļotā Dēla valstībā – 14 viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus piedevis.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress