DURVIS, KAS VED PIE AVĪM 

Jāņa ev.10:1-9 “Patiesi, patiesi Es jums saku: kas neiet pa durvīm avju kūtī, bet citur kāpj iekšā, ir zaglis un laupītājs. Bet, kas ieiet pa durvīm, ir avju gans. Viņam durvju sargs atver, un avis klausa viņa balsij, un viņš savas avis sauc vārdā un izved tās ārā. Kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, viņš pats iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi. Svešam turpretim tās nesekos, bet bēgs no tā, jo viņas nepazīst svešinieku balsi.” Šo līdzību Jēzus tiem stāstīja, bet tie nesaprata, ko tas nozīmēja, ko Viņš uz tiem runāja. Tad Jēzus atkal sacīja: “Patiesi, patiesi Es jums saku: ES ESMU durvis, kas ved pie avīm. Visi, kas priekš Manis nākuši, ir zagļi un laupītāji; bet avis viņus nav klausījušas. ES ESMU durvis. Ja kāds caur Mani ieiet, tas tiks izglābts; viņš ieies un izies un atradīs ganības.

Video šeit: DURVIS, KAS VED PIE AVĪM

Interneta vietnē https://www.youtube.com/user/Nedzirdigodraudze/videos pieejami mācītāja Ingus Dauksta svētdienās 14:00 vadītie Rīgas Nedzirdīgo draudzes DIEVKALPOJUMI un BĪBELES STUNDAS ar tulkojumu zīmju valodā.


Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress