Īstā gudrība 

ingus-dauksts

Lūkas ev. 20:27-37 Tad pienāca kādi saduķeji – tie noliedz augšāmcelšanos – un viņam jautāja: “Skolotāj, Mozus mums rakstīja: ja kādam nomirst brālis, kam ir sieva, bet nav bērnu, tad lai viņš ņem sev brāļa sievu un dod savam brālim pēcnācējus. –Bija septiņi brāļi, un pirmais, apņēmis sievu, nomira, būdams bez bērniem; arī otrais un trešais apprecēja viņu, tāpat pārējie līdz pat septītajam, un visi nomira, neatstādami bērnus. Beigās nomira arī sieva. Kuram no tiem viņa būs sieva augšāmcelšanā? Viņa taču bija sieva visiem septiņiem.” Jēzus viņiem sacīja: “Šī laikmeta dēli precas un tiek precēti; bet tie, kas būs cienīgi sasniegt to laikmetu un augšāmcelšanos no mirušajiem, nedz precēsies, nedz tiks precēti. Tie vairs nevar nomirt, jo ir līdzīgi eņģeļiem un ir Dieva dēli, būdami augšāmcelšanās dēli. Bet, ka mirušie celsies augšām, to arī Mozus ir rādījis stāstā par ērkšķu krūmu, kur Kungu sauc par Ābrahāma Dievu, Īzaka Dievu un Jēkaba Dievu. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo viņam visi ir dzīvi.”

Video šeit: Īstā gudrība

Interneta vietnē https://www.youtube.com/user/Nedzirdigodraudze/videos pieejami mācītāja Ingus Dauksta svētdienās 14:00 vadītie Rīgas Nedzirdīgo draudzes DIEVKALPOJUMI un BĪBELES STUNDAS ar tulkojumu zīmju valodā.


Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress