Svētīta dzīve. Mk.7:1-15 

ingus-dauksts

Marka ev.7:1-15 Pie viņa sapulcējās farizeji un daži rakstu mācītāji, kas bija atnākuši no Jeruzālemes. 2 Ieraudzījuši, ka daži viņa mācekļi ar netīrām, tas ir, nemazgātām, rokām ēd maizi – 3 jo farizeji un visi jūdi, vecajo paražas turēdami, neēd, pirms nav īpaši mazgājuši rokas; 4 tāpat no tirgus pārnākuši, tie neēd, iekams nav šķīstījušies, un vēl daudz ko citu viņi uzņēmušies ievērot: vīna kausu, kannu un vara trauku šķīstīšanu –, 5 tādēļ farizeji un rakstu mācītāji viņam jautāja: “Kādēļ tavi mācekļi nedzīvo pēc vecajo paražām, bet maizi ēd ar nemazgātām rokām?” 6 Bet viņš tiem sacīja: “Jesaja labi par jums, liekuļiem, ir pravietojis, rakstīdams: šī tauta mani godā ar mēli, bet viņu sirds ir tālu no manis. 7 Tie man velti izrāda godbijību, mācīdami mācības, kas ir cilvēku pavēles. 8 Dieva bausli atmetuši, jūs ievērojat cilvēku paražas.” 9 Un viņš turpināja: “Jums labi izdodas atmest Dieva bausli, lai turētu savas paražas. 10 Mozus taču ir teicis: godā savu tēvu un māti, – un: kas runā ļaunu par tēvu un māti, lai mirdams mirst. 11 Bet jūs sakāt: ja kāds cilvēks savam tēvam vai mātei saka: es ziedošu Dievam to, kas jums pienākas no manis, – 12 tad jūs viņam neko vairs neļaujat darīt tēva un mātes labā, 13 jūs ar savām paražām, ko esat ieviesuši, atceļat Dieva vārdu; un daudz ko tamlīdzīgu jūs darāt.” 14 Un, ļaudis atkal pieaicinājis, viņš tiem sacīja: “Klausieties mani visi un saprotiet! 15 Nekas cilvēku nespēj sagānīt, kas no ārpuses viņā ieiet, bet, kas no cilvēka iziet, tas viņu sagāna.”

Svētīta dzīve. Marka ev.7:1-15

Interneta vietnē  http://www.youtube.com/user/Nedzirdigodraudze pieejami mācītāja Ingus Dauksta svētdienās plkst.14.00 vadītie Rīgas Nedzirdīgo draudzes DIEVKALPOJUMI un BĪBELES STUNDAS ar Rotas Gulbes tulkojumu zīmju valodā.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress