Vecais Jaunais gads 

juris-zarins

Labvakar!
Vecgada dievkalpojumā nebija diktofona, lai ierakstītu sprediķi uzreiz dievkalpojumā, kas būtu dzīvs, jo visa draudze acu priekšā :) Bet lai kaut kā iepriecinātu tos, kas šo vakaru vada mājās, ieskaņoju tekstu pēc tam viens pats… Nu tāda pusdzīva sanāca tā uzruna, bet klausieties Vārdu, kas aiz cilvēka runas stāv.
Un svētīgu, pilnīgu, dzīvu Jauno gadu! Esiet laimīgi!
Lasījumi:
Jes. 43: 1-7 Tagad tā saka Kungs,
tavs Radītājs, Jēkab,
tavs Veidotājs, Israēl:
“Nebaidies, es tevi izpirkšu,
es tevi nosaucu tavā vārdā,
tu esi mans!
Kad tu iesi caur ūdeņiem,
es būšu ar tevi,
un cauri upēm,
tās tevi neaizraus,
kad caur uguni iesi, tu nesadegsi,
liesma tevi neapsvilinās!
Jo es esmu Kungs, tavs Dievs,
Israēla Svētais ir tavs glābējs,
par tevis izpirkšanu es atdevu Ēģipti,
Kūšu un Sebu – par tevi!
Tādēļ ka esi man vērtīgs,
tu pagodināts, un es mīlu tevi –
es atdošu ļaudis par tevi
un tautas par tavu dzīvību!
Nebīsties, jo es esmu ar tevi,
tavus pēcnācējus es pārvedīšu no austrumiem,
no vakariem tevi sapulcēšu,
ziemeļiem es teikšu:atdodiet, –
un dienvidiem:neturiet ciet!
Pārvediet manus dēlus no tālienes
un manas meitas no zemes malas! –
visus, kas saukti manā vārdā,
ko es esmu radījis savam godam,
veidojis un pats taisījis!”

Romiešiem 8: 31-39
Ko lai mēs par to sakām? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kā tad viņš, kas savu paša Dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas? Kas apsūdzēs Dieva izredzētos? – Dievs tos attaisno. Kas tos pazudinās? – Ir taču Kristus Jēzus, kas miris, vēl vairāk, kas augšāmcēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūs! Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas, vai nelaimes, vai vajāšanas, vai bads, vai kailums, vai briesmas, vai zobens?   Tā, kā ir rakstīts:
tevis dēļ mēs augu dienu topam nodoti nāvē,
mēs esam pielīdzināti kaujamām avīm.
Bet visā tajā mēs pārpārēm esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis. Un es esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā!

Mateja evanģelijs 25:
Jēzus teica saviem mācekļiem:] „Kad Cilvēka Dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs savā godības tronī un visas tautas tiks savestas viņa priekšā. Viņš tās šķirs, kā gans nošķir avis no āžiem, un nostādīs avis sev pa labo roku, bet āžus pa kreiso. Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labi:jūs, mana Tēva svētītie, nāciet, iemantojiet Valstību, kas jums sagatavota kopš pasaules radīšanas.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress