Vasarsvētkos! 

Balodis

Apustuļu darbi 2:1-21

Vasarsvētki bija jūdu pļaujas svētki, atzīmējot 50 dienas pēc Pashā.  Lūka stāsta, kā Svētais Gars tika izliets uz mācekļiem, kamēr uz svētkiem sapulcētā tauta Jeruzālemē izbijās un brīnījās. Pildīti ar Svēto Garu, mācekļi spēja liecināt par Kristus augšāmcelšanās spēku.

Kad pienāca Vasarsvētku diena, visi bija sanākuši kopā. 2 Pēkšņi no debesīm nāca šņākoņa, tāda kā stipra vēja brāzma, un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. 3 Un viņiem parādījās it kā uguns mēles, tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. 4 Un visus piepildīja Svētais Gars, un viņi sāka runāt svešās mēlēs, kā Gars viņiem deva izrunāt.

5 Bet Jeruzālemē dzīvoja jūdi – dievbijīgi vīri no visām pasaules tautām. 6 Kad šīs skaņas kļuva dzirdamas, daudz ļaužu pulcējās un visi bija lielā apjukumā, jo katrs dzirdēja viņus runājam savā valodā. 7 Tie baiļojās un brīnīdamies runāja: Vai visi šie, kas runā, nav galilejieši? 8 Un kā gan mēs viņus dzirdam katrs savā dzimtajā valodā? 9 Partieši un mēdieši, ēlāmieši un tie, kas dzīvojam Mezopotāmijā, Jūdejā un Kapadokijā, Pontā un Āzijā, 10 Frīģijā un Pamfīlijā, Ēģiptē un Lībijas apgabalos ap Kirēni, un ieceļojušie romieši – 11 gan jūdi, gan prosēlīti. Krētieši un arābi, mēs visi dzirdam mūsu valodās viņus teicam Dieva varenos darbus. 12 Visi bija izbijušies un neziņā un cits citam jautāja: Ko tas nozīmē? 13 Citi izsmejot runāja: Tie ir sadzērušies jaunu vīnu.

14 Bet Pēteris, nostājies kopā ar tiem vienpadsmit, skaļā balsī uzrunāja ļaudis: Jūdi un visi, kas dzīvojat Jeruzālemē, lai tas jums top zināms, uzmanīgi klausieties manus vārdus – 15 viņi nav piedzērušies, kā jūs domājat, jo vēl ir tikai dienas trešā stunda, 16 bet tagad notiek tas, kas sacīts caur pravieti Joēlu:

17 pēdējās dienās notiks, saka Dievs,

es izliešu savu Garu pār visu miesu,

un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos,

un jūsu jaunekļi skatīs redzējumus,

un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus.

18 Un arī pār maniem kalpiem un manām kalponēm

es izliešu savu Garu tajās dienās,un viņi pravietos.

19 Es darīšu brīnumus augšā debesīs

un zīmes apakšā uz zemes –

asinis, uguni un dūmu mākoņus.

20 Saule pārvērtīsies tumsā un mēness asinīs –

pirms nāks Kunga lielā un spožā diena.

21 Un tad ikviens, kas piesauks Kunga vārdu, tiks izglābts.

(Joēla 3:1-5)


   Arī mēs pulcējamies dievnamos savas Baznīcas augstajos svētkos.

   Svētā Gara svētki, pēc Kristus Piedzimšanas, pēc Viņa Augšāmcelšanās, rāda gala rezultātu, mērķi uz ko tiekties – uz Gara iedvesmotu un apgaismotu Kristus draudzi!

   Ziemsvētki ir liela, cilvēcīgi saprotama prieka pilni, visa tauta tos sāk gaidīt un zvaniņos ieskandināt jau vairākus mēnešus iepriekš, un ieskandina tik sparīgi un raibi, ka reizēm ir grūti saskatīt tajos Kristus piedzimšanu!

   Lieldienu nākšanā palīdz pavasara visas dabas augšāmcelšanās, tā cilvēkus modina no ziemas miega un Kristus sekotājiem palīdz Augšāmcelties arī garā un svinēt Kristus Augšāmcelšanās svētkus.

   Vasarsvētku noskaņu rada vasaras klātbūtne, tā liek paļauties un cerēt arī draudzei, ka tā kā vasara nesīs augļus Pļaujas svētkos, tā Svētais Gars nesīs augļus katra cilvēka ticības ceļā!

   Lai nonāktu pie jebkuriem augļiem, ir jākopj zeme, augsne, jāsagatavo sava dvēsele, lai tā varētu uzņemt katru Dieva vārdu, katru Gara pieskārienu!

   Lai mums pietiek prāta un paļāvības uzņemt visu, ko pats Dievs mums dod, savā žēlastības bagātībā!

   Svētīgus Kristus svētkus, lai arī kā mēs tos no bērnības sauktu, lai tajos vienmēr galvenais ir Kristus!

Juris Zariņš, 2017. gada Vasarsvētkos

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress