Vienīgais ceļš 

Vissvarīgāko jautājumu , kāds jebkad ticis izteikts ,jautāja Toms Jāņa ev. 14:5-6: „Kā lai mēs zinām ceļu?” Un Jēzus atbilde bija: „ES esmu Ceļš.” Tātad lai gan ir pieci ceļi, pa kuriem cilvēki mēģina tikt Debesīs, tikai viens ir pareizais ceļš.

NEPAREIZIE CEĻI.

1.Baznīca

Ir miljoniem cilvēku, kas tic, ka baznīca var viņus izglābt, tāpēc viņi uztic savu dvēseļu pestīšanu baznīcai. Viņi iestājas baznīcā, samaksā draudzes nodokli un vairāk par to nerūpējas.

Bet sakiet, kāpēc Jēzus nekā neteica par baznīcu, ja jau baznīca spēj izglābt? Viņām būtu bijis to jāpasaka. Un Viņš būtu to pateicis, ja tas tā būtu, jo Viņš taču bija godīgs, vai ne?

„Es dibināšu baznīcu,” Viņš būtu varējis teikt, „un tad, Tom, baznīca tevi izglābs, jo baznīca ir ceļš pie Dieva.” Bet Viņš tā neteica. Neviena vārda Viņš neteica par baznīcu.

Nav nevienas baznīcas, mans draugs, nav reliģijas, nav priestera vai mācītāja, nav baznīcas sakramenta vai rituāla, kas varētu atpestīt tavu dvēseli. Tu vari iestāties baznīcā , būt uzticīgs tās loceklis, ziedot savu naudu un aizvien vēl būt pazudis. Baznīca nevar izglābt. Tas nav baznīcas uzdevums.

2.Tikumība.

„Esi labs , izturies pret saviem līdzcilvēkiem tā, kā tu gribētu, lai viņi izturas pret tevi, nerīkojies nepareizi, ievēro desmit baušļus un Kalna sprediķi, ievēro Zelta likumu, dari to labāko, ko tu spēj, kļūsti cienījams, un viss būs labi.”

Tādas atbildes mēs saņemam no daudziem citiem. Tātad cilvēks būtu pats savs glābējs. Viņš dzīvotu tik godīgu dzīvi, ka būtu Debesu cienīgs.

Bet kāpēc tad Jēzus tā neteica? Viņam būtu bijis tā jāpasaka. Un, ja Viņš būtu bijis godīgs, vai Viņš tā nebūtu teicis? Bet Vai Viņš bija godīgs? Protams, ka bija. Un tomēr Viņš Tomam neteica, ka tikumība viņu izglābs.

Mans draugs, ja es varu pats sevi izglābt, tad man nav vajadzīgs Jēzus Kristus. Kristus nāve tad faktiski būtu bijusi lielākā kļūda pasaules vēsturē, ja cilvēks pats varētu sevi izglābt. Ja es būtu spējīgs to izdarīt, es staigātu pa zeltainām Debesu ielām, krūtis izgāzis, un sauktu: „Paskatieties uz mani! Es pats sevi izglābu, es dzīvoju tik labu un nevainojamu dzīvi, ka man ir tiesības šeit būt!”

Nē, mans draugs. Kad es tikšu Debesīs, es rādīšu uz Jēzu Kristu un sacīšu: „Es esmu šeit tādēļ, ka Viņš mira. Es biju grēcinieks, bet Viņš mani izglāba.”Es atzīšu, ka viss ir Viņa nopelns.

Tikpat labi es varētu mēģināt pacelt sevi aiz savām kurpju auklām kā būtu pats savs glābējs.

3. Jēzus mācības.

Nē, nē, mans draugs. Ne Viņa mācības – nemūžam! Viņa mācības nevienu nevarētu izglābt. Viņa nāve ir svarīga. Viņš nāca mirt. Viņš nāca, lai kļūtu mūsu Pestītājs. Asinis bija tās, kas izpirka grēku. Jēzus nenorādīja uz Savu mācību, kad Toms Viņu iztaujāja. Viņš neteica savam māceklim: „Seko manai mācībai, Tom, dzīvo saskaņā ar maniem norādījumiem, pieturies pie Kalna sprediķa principiem un tu tiksi izglābts.”

Ja mācības spētu glābt, un pie tam vēl skaistas mācības, tu varētu griezties pie Budas vai Konfūcija. Bet, tāpat kā tās nespēj glābt, tā arī Kristus mācības un norādījumi nevar tevi izglābt. Viņa mācības rāda tev, kā tu vari tikt izglābts, bet mācības pašas neglābj. Tas ir augšāmcēlies Kristus, kas glābj.

4.Viņa piemērs.

Ir tādi, kas saka, lai mēs vienmēr sev jautājam: „Ko darītu Jēzus?” Un tad lai ejam un darām tāpat. Citiem vārdiem, seko Viņa pēdās, ņem Viņu kā savu Piemēru, dzīvo tā, kā Viņš dzīvoja, un tu tiksi izglābts.

Jauki! Skaisti, ja tas būtu izdarāms. Bet paklausies! Es aizeju uz slimnīcu un slimniekiem saku: „Paskatieties uz mani, ņemiet mani par savu piemēru., dariet kā es daru, esiet stipri, pastaigājieties pa šo gaiteni tāpat kā es to daru.”

„Jā”, viņi atbild, „tas viss ir ļoti labi, bet mums ir kaut kas, kā tev nav. Mums ir vēzis, un mēs esam slimi., ikkatrs no mums. Ja tu atņemsi mums mūsu slimību un dosi mums savu veselību, tad mēs būsim spējīgi ņemt tevi par piemēru.”

Taisnība , patiešām taisnība. Un arī tev, mans draugs, ir vēzis, liels grēka vēzis. Un kamēr tavs grēka vēzis nav dziedināts, tikmēr tu vienkārši nespēj Kristu ņemt par savu Piemēru.

Bet es tev pateikšu, ko Viņš izdarīja. Pirms deviņpadsmit gadsimtiem Viņš nāca no debesīm un uzņēma tavu grēku vēzi Savā bezgrēcīgajā miesā.

Un tagad Viņš tai vietā piedāvā tev Dzīvību, Savu Dzīvību. Un, ja tu to pieņemsi, Viņš tevi izglābs, un tad tu būsi spējīgs dzīvot līdzīgi Viņam. Bet vispirms tev Viņam jāļauj paņemt tavu grēku un nāvi, un iedot tev Dzīvību, Viņa mūžīgo Dzīvību. Viņam ir jābūt vairāk kā tikai tavam Piemēram. Viņam ir jābūt tavam Pestītājam.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress